Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności

Ewidencja gospodarstw agroturystycznych

2014-04-08
W związku z tworzeniem ewidencji gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Chocz, Urząd Gminy Chocz zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków przez właścicieli takich gospodarstw...


 

 

 

 

 


Podstawa prawna: art. 38 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).


I. Wymagane dokumenty

1.      Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego  obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne).

2.      Załączniki:

1. Karta informacyjna obiektu.

2. Deklaracja o spełnianiu minimalnych wymagań, co do wyposażenia obiektu.


W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane są:

  • kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny, 
  • kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


II. Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17 zł

Opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Choczu lub na poczcie, po pobraniu przekazu w pok. Nr 7 Urzędu Gminy Chocz.


III. Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni  kalendarzowych.


IV. Jednostka prowadząca sprawę  

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy, pokój nr 7, tel. 62 7415 330, e-mail: emarkiewicz@chocz.pl


V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


VI. Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania do Urzędu Gminy informacji o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych,


VII. Druki do pobrania

  • wniosek o wpis do ewidencji,
  • opis obiektu (karta informacyjna),
  • deklaracja o spełnianiu minimalnych warunków, co do wyposażenia obiektu.
Pliki do pobrania