Dzisiaj jest czwartek, 13 czerwca 2024 r., imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
Jesteś tutaj: › Ochrona przeciwpożarowa › OSP w Kwileniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Kwileniu

 

 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwileniu
(Zebranie odbyło się w dniu 06.03.2011 r.)

 

 Funkcja  Imię i nazwisko
 Prezes  Wojciech Baranowski
 Wiceprezes-naczelnik  Piotr Tyrakowski
 Sekretarz  Grzegorz Walczak
 Skarbnik  Adam Tamborski
 Gospodarz  Jerzy Mroziński

 

 

HISTORIA JEDNOSTKI OSP KWILEŃ

Kwileń ( Quilino, Kwilenie, Kwylyene, Kwilina, Kwilinia), wieś, na prawym brzegu Prosny, na północny zachód od Chocza, istniała przed r. 1523. W 1579 r. należał do parafii Chocz, był własnością szlachcica (nobilitas, szlachetnie urodzonego)   Jana Marszewskiego który posiadał  3 ½ łanu gruntów, był także 1 komornik i 3 zagrodników. W roku 1620 przeszedł w ręce Krzysztofa Mycielskigo.     
W 1789 r. Kwileń (Kwilin), należał do  Kazimierza Lipskiego w parafii Chocz, był wsią szlachecka bez folwarku, którą zamieszkiwało 111 osób w tym 53 kobiety, mężczyzn do 15 lat – 26, powyżej 15 lat – 32, zamieszkiwali w 15 domach.
Kwileń po 1793 r. pod zaborem pruskim , od 1815 w Królestwie Polskim

Z raportu Wójta Gminy Olesiec z 1854 r. złożonego Naczelnikowi Powiatu Kaliskiego dowiadujemy się że do gminy Olesiec należały oprócz Oleśca takie wsie jak: Kwileń, Piła, Kuźnia, Brudzewek, Janków, Niniew, Mycielinek, Holendry Nowolipskie, Holendry Nowokaźmierskie, Holendry Starokaźmierskie, Holendry Józefoskie. W Kwileniu zamieszkiwało 209 osób w 15 domach. Wójtem Gminy był Kazimierz Trembecki, a zastępcą Konstanty Kochalski.

W 1884 r. Kwileń był wsią i osadą, z posterunkiem straży pogranicznej nad Prosna. Na Prośnie była granica zaborów: pruskiego i rosyjskiego. We wsi zamieszkiwało 231 mieszkańców w 25 budynkach, w osadzie było 8 mieszkańców w jednym domu. Znajdował się tez budynek straży granicznej. W 1827 r. było 45 domów i 189 mieszkańców. 

W  1910 r. właścicielami Kwilenia byli: Uwłaszczeni włościanie i Hr. Lamberg.

Folwark w Kwileniu założył około 1925 r. Alfred Peda z 46 ha. Następnie był własnością syna Oskara do 1947 r. W latach dwudziestych wybudowano młyn wodny, cegielnie i tartak przy cegielni. W zabudowaniach folwarcznych znajduje się dworek, stodoła, lodziarnia z lat trzydziestych, w dworku mieści się  obecnie sklep Rolbudu.

W 1928 r. był młyn wodny, który należał do Oskar Peda.

Szkołę zaczęto budować w 1939 r. a oddano do użytku w części parterowej w 1949 r., w całości w 1951 r. poprzedni nauczanie prowadzono w budynku prywatnym od 1920 r.
Młyn wodny napędzany był kołem młyńskim (koło nadsiębierne) wybudowany przez Augusta Pedę w 1885 r.. W początkowym okresie młyn miał zdolność przemiałowa 3 tony na dobę. Napęd wodny został zastąpiony maszyna parową o mocy 105 KM w 1900 r. Maszyna parowa
„R. Wolf” sprowadzona była z Magdeburga. Dodatkowo zmodernizowano napęd o turbinę wodną o mocy 15 KM.  Zdolność przemiałowa zwiększyła się do 15 ton mąki i 20 ton śruty na dobę. Po wojnie młyn upaństwowiono, kolejno należał do: Rejonowe Zakłady Młynów Gospodarczych w ostrowie Wielkopolskim, Rejonowe Przedsiębiorstwo młynów Gospodarczych w Krotoszynie, Prezydium GRN w Choczu, GS w Choczu. W 1959 r. został zmodernizowany o napędy elektryczne, maszyna parowa trafiła na złom.
Cegielnia powstała w kwietniu 1908 r. jej założycielem był Augustyn Peda, w początkowym okresie produkowano cegłę na własne potrzeby w ilości około 200 sztuk dziennie, wypalano w piecach polowych. W 1920 r. cegielnia została zmodernizowana przez nalecę Oskara Pedę. Został postawiony nowy piec typu „Bocka”, oraz szopy do suszenia cegły. W 1925 r. zamontowana została maszyna parowa o mocy 100 KM, sprowadzona z Berlina. W 1926 wybudowano komin do pieca. Po 1945 r. zakład został upaństwowiony i należał do: Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Kaliszu, Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Kaliszu, Ostrowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Kaliszu, Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej. W 1952 r. zmodernizowano urządzenia zmieniając napęd na elektryczny.
W latach 1954 – 1961 był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej.       
Inicjatorami utworzenia jednostki OSP w Kwileniu w 1958 roku byli: przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kwileniu Jan Ostrowski, sekretarz tego urzędu Mieczysław Słowiński oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie Stefan Kikowski.  
OSP w Kwileniu została wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 815/18/68 pn. "Ochotnicza Straż Pożarna" z siedzibą w Kwileniu w dniu 26. 03. 1963 r. w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.

Pierwszy zarząd jednostki składał się z następujących osób:
Prezes – Marcinkowski Stefan
Naczelnik – Mazurek Tadeusz
Sekretarz – Słowiński Zdzisław
Skarbnik – Cichy Stefan
Gospodarz – Czajczyński Czesław
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
przewodniczący - Jędrzejak Stefan
członek – Kantorski Tadeusz
członek – Tyl Cyprian.

Wyposażenie w sprzęt pożarniczy
.
Pierwszym wyposażeniem jednostki były zakupione przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kwileniu 21 czapek wyjściowych. Za wyposażeniem w sprzęt pożarniczy  jednostka czekała do 1965 r. kiedy to otrzymała motopompę M-400 oraz 100 metrów węży gaśniczych.
19 maja 1978 r. jednostka otrzymała motopompę M-800 PO5E z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Pleszewie. / fabrycznie nową z wyposażeniem /
W 1979 r. na wyposażenie jednostka otrzymała pierwszy pojazd typowo pożarniczy Żuk A 15 z wyposażeniem, oraz wózek wężowy WW200.
12 czerwca 1987 r.  jednostka otrzymała motopompę M-800 PO5E z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Pleszewie (fabrycznie nową z wyposażeniem: rozdzielacz, zbieracz, prądownica uniwersalna W52, prądownica zamykana W52, prądownica zamykana W75, linka, pływak, smok, węże ssawne, torba mechanika z wyposażeniem)


W 1979 r. jednostka posiadała następujący sprzęt: motopompa M800 – szt. 1, motopompa M400 – szt. 1, syrena ręczna – szt. 1, węży tłocznych – szt. 46, węży ssawnych – szt. 5, rozdzielacz – szt. 1, prądownic – szt. 4, hełmów – szt. 11, pasów szt. – 10, butów gumowych – szt. 10, ubrań bojowych – szt. 18, mundurów wyjściowych  szt. – 21, Toporków z pochewkami – szt. 6, zatrzaśnik duży – szt. 2.
W 1991 r. nastąpiła zmiana pojazdu pożarniczego z Żuka GLM8 na Stara GBAM 2/ 8+8 z jednostki OSP w Choczu. Dotychczas użytkowany Żuk przekazano do jednostki OSP w Niniewie.
W 2002 r. w miejsce wysłużonego Stara A26 jednostka otrzymała używany pojazd pożarniczy z jednostki OSP w Choczu  Star 244 GBA2,5/16. W ostatnim okresie OSP została doposażona w nowoczesną odzież ochronną, pompę pływającą, agregat prądotwórczy.

Dochody własne w 1992 r. wyniosły 1.997.800,00 a stan konta na 31 grudnia 1992 r. wynosił 3.060.900,00 złotych. W 1992 r. jednostka posiadała następujący sprzęt: samochód pożarniczy Star A26P (1972 rok produkcji), dwie motopompy M800, Radiostacje samochodową (Radmor) i przenośną (Alinko), Węże tłoczne W75 – 28 sztuk, Węże gaśnicze W52 – 18 sztuk, drabinę i 6 prądownic. Z umundurowania: mundur bojowy – 16 kompletów, obuwia ochronnego – 13 par, uzbrojenia osobistego ( pas bojowy z toporkiem, hełm) – 9 kompletów, mundurów wyjściowych – 26 kompletów, hełmy dla MDP – 16 sztuk.

Inicjatywa budowy własnych obiektów zrodziła się w 1968 r. jednak dopiero 1978 r. powołano Społeczny Komitet Budowy w następującym składzie:
Żurek Czesław – przewodniczący
Marcinkowski Stefan – wiceprzewodniczący
Stacherska Zenona – sekretarz
Szymański Andrzej – skarbnik
Mrowiński Józef – gospodarz                                                   


Cierniak Czesław, Cierniak Stefan, Zakólski Sławomir, Grabiński Henryk, Mrowiński Ryszard – członkowie.
Podjęto decyzje o lokalizacji terenu pod budowę na wykupionych działkach od miejscowych rolników; Józefa Mazurka, Mariana Cieślaka, i Cypriana Tyla. Działki zostały wykupione za środki własne jednostki. Aby rozpocząć budowę w ramach czynu społecznego i uzyskać dofinansowanie należało wykazać 50 % własnego udziału. Budowę zakończono i oddano do użytku w lipcu 1976 roku.
Komitet nie zaprzestał swojej działalności i rozpoczął działania zmierzające do wybudowania sali widowiskowej wiejskiej, która oddano do użytku w lipcu 1979 roku.

Członkowie OSP od 1958 roku r.

Marcinkowski Stefan, Mazurek Tadeusz, Słowiński Zdzisław, Cichy Stefan, Czajczyński Czesław, Jędrzejak Stefan, Kantorski Tadeusz, Tyl Cyprian, Cichy Józef, Zakólski Sławomir, Strzykała Marian.

Członkowie OSP w 1993 - 2007 r.

Członkowie czynni: Bojarun Wojciech, Bystrzycki Zenon, Cierniak Czesław, Czajczyński Czesław, Cierzniak Andrzej, Cichy Józef, Cichy Piotr, Dziadkiewicz Zenon, Dziatkiewicz Grzegorz, Dziatkiewicz Jacek, Tyl Zygmunt, Grabarek Zbigniew, Dobrowolski Gabriel, Urbański Paweł, Wieczorek Paweł, Drążek Wojciech, Tyl Jan, Żurek Czesław, Mazurek Józef, Zakólski Sławomir, Dyoniziak Wiesław, Łyskawka Roman, Grabiński Henryk, Jędraszak Sylwester, Grabarek Arkadiusz, Kusiak Adrian, Szablewski Stanisław, Wajhert Kazimierz, Kubisiak Leszek, Stacherski Andrzej, Łukasiewicz Henryk, Dobrowolski Mariusz, Szymański Andrzej, Drążek Jan, Kantorski Marek, Cierzniak Stefan, Topór Kryspinian, Dobrowolski Wiesław, Dobrowolski Adam, Zaleśny Przemysław, Dobrowolski Mariusz, Zakólski Roman, Mroziński Jerzy, Urbański Tomasz, Kiełbasa Czesław, Glapa Sławomir, Dobrowolski Mariusz, Cieślak Ireneusz, Baranowski Wojciech, Rachubinski Stanisław, Rachubiński Roman, Zaleśny Marek, Boruszczak Andrzej, Tyl Józef, Walczak Grzegorz, Grabarek Tomasz, Kusiak Wojciech, Bojarun Marcin, Szablewski Jarosław, Dobrowolski Grzegorz, Mroziński Tomasz, Wardencki Adrian, Tyrakowski Stefan, Heronimczak Marek, Latański Darosław, Cierzniak Jarosław, Martyna Szymon, Kuźniacki Dawid, Smoczyk Marcin, Urbański Mariusz, Kantorski Michał, Dziatkiewicz Arkadiusz, Pietrzak Bartosz, Dobrowolski Marcin, Jędraszak Michał, Jędraszak Krzysztof, Juszczak Grzegorz, Helwing Błażej, Tyl Andrzej.

Członkowie wspierający; Mrowiński Józef, Marcinkowski Stefan, Przeorek Józef, Cierzniak Stefan, Czajczyński Czesław, Cichy Stefan, Szymański Andrzej, drążek Jan, Mazurek Józef, Grabarek Zbigniew, Tyl Zygmunt, Wysocki Marian, Grabiński Henryk, Mazurek Tadeusz, Tyrakowski Stefan, Szablewski Stanisław, Dobrowolski Gabriel, 
Członkowie honorowi: Żurek Czesław, Cierzniak Stefan, Cichy Józef, Zakólski Sławomir, Tyl Zygmunt.     

W 2008 r. jednostka obchodziła 50 lecie. Przez okres tych 50 lat członkowie OSP brali aktywny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w działalności prewencyjnej, kulturalnej, sportowej.
Obecny zarząd straży:
12. 03. 2006 r.
Prezes – Bystrzycki Zenon
Naczelnik – Grabarek Zbigniew
Sekretarz – Urbański Tomasz
Skarbnik – Bojarun Wojciech
Członek, Gospodarz – Mroziński Jerzy
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Stacherski Andrzej, członek – Tyl Jan, członek – Baranowski Wojciech

Członkowie honorowi; Żurek Czesław, Cierzniak Stefan, Cichy Józef, Zakólski Sławomir, Tyl Zygmunt.

 

Star 244 GBA2,5/16

Galeria:
Pliki do pobrania: