Dzisiaj jest poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r., imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Jesteś tutaj: › Ochrona przeciwpożarowa › OSP w Kuźni-Pile
Ochotnicza Straż Pożarna Kuźnia-Piła

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźnia-Piła
Zebranie odbyło się w dniu 28.01.2011 r.)

 

 Funkcja  Imię i nazwisko
 Prezes  Janusz Kieliszewski
 Wiceprezes-naczelnik  Paweł Dziatkiewicz
 Sekretarz  Dariusz Włodarczyk
 Skarbnik  Michał Kubasik
 Gospodarz  Damian Drążek
 Członek  Krzysztof Rydz

 

 

Sołectwo Kuźnia i sołectwo Piła należą do gminy Chocz, położone są po prawej stronie rzeki Prosny, wzdłuż drogi 442 Kalisz – Września. Z raportu Wójta Gminy Olesiec Kazimierza Trembeckiego z dnia 23 czerwca 1854 r.  dowiadujemy się że we wsi Kuźnia znajdowało się 11 dymów /domów z kominem/ które zamieszkiwało 116 osób, we wsi Piła było 8 dymów i 99 osób. Natomiast według danych UG w Choczu z 2003 r. we wsi Kuźnia znajduje się 68 nr budynków które zamieszkuje 303 mieszkańców, we wsi Piła znajduje się 49 nr budynków i zamieszkuje 170 osób. Wsie typowo rolnicze, w Kuźni znajdują się 38, a w Pile 32 gospodarstwa rolne. W latach 1954 – 1961 Kuźnia była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej.
Z inicjatywy Sławomira Kieliszewskiego i Franciszka Rybarczyka zorganizowano zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej które odbyło się 16 stycznia 1966 r. w szkole w Kuźni. Zebranie otworzył i przewodniczył radny GRN w Choczu Sławomir Kieliszewski. W zebraniu uczestniczyło 51 mieszkańców wsi Kuźnia i Piła oraz osoby zaproszone: Edmund Antoniewicz - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pleszewie, Stefan Kikowski - Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Pleszewie. Po zreferowaniu statutu ochotniczej straży pożarnej przez Stefana Kikowskiego przyjęto go jednogłośnie. Na listę członków czynnych OSP wpisali się wszyscy uczestnicy zebrania.
Adaszak Marian, Bilski Wacław,Błażejak Stanisław, Cieślak Czesław, Drążek Bernard, Gomułka Kazimierz, Grandys Franciszek,  Jasiak Czesław, Jasiak Józef, Jasiak Sławomir, Kaletka Tadeusz, Kieliszewski Józef, Kieliszewski Konstanty, Kieliszewski Sławomir, Kiełbasa Bogumił, Kiełbasa Marian, Latański Stefan, Lisiecki Marek, Marcinkowski Franciszek, Marcinkowski Józef, Mateiński Edward, Małyjasiak Jan, Małyjasiak Michał, Matysiak Eugeniusz, Matysiak Zdzisław, Mądrecki Józef, Nowicki Kazimierz, Orkowski Bogumił, Orkowski Jan, Orlicki Tadeusz, Piasecki Jan, Piasecki Jan s. Stanisława, Piasecki Józef, Piasecki Konstanty, Piasecki Stefan s. Konstantego, Piasecki Stefan s. Stefana, Piasecki Stefan s. Wojciecha, Rogacki Edward, Rogacki Józef, Rogacki Stanisław, Rybarczyk Franciszek, Rybarczyk Józef, Sobczak Zygmunt, Szablewski Tadeusz, Szkudlarek Józef, Szkudlarek Marian, Szymczak Franciszek, Walczak Jan, Walczak Stanisław,
Wróblewski Eugeniusz, Wróblewski Jan.
 
Przeprowadzono wybory składu zarządu i komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym.
Prezes - Kieliszewski Sławomir Naczelnik - Rybarczyk Franciszek Sekretarz - Gomułka Kazimierz Skarbnik - Walczak Stanisław Gospodarz - Małyjasiak Jan Członek - Jasiak Czesław
Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący - Walczak Jan, członek - Jasiak Czesław, członek - Kiełbasa Marian.
Podjęto uchwałę w sprawie składki członkowskiej ustalając jej wysokość 24 zł rocznie płatną w II kwartale 1966 r.
OSP w Kuźni została wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 815/18/72 pn. "Ochotnicza Straż Pożarna" z siedzibą w Kuźni w dniu 07 IX 1966 r. w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.

Na zebraniu w dniu 2 kwietnia 1966 r. zgłoszono wniosek o budowie świetlicy oraz garażu dla OSP, decyzję o budowie Wiejskiego Domu Kultury podjęto na zebraniu w dniu 12 stycznia 1967 r. W dniu 3 sierpnia 1972 r. została wydana Decyzja nr 18/72 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pleszewie w sprawie ustalenia lokalizacji na budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą strażacką w Kuźni gromada Chocz. Zakres budowy: obiekt dla celów kulturalnych z sala widowiskową oraz garaże dla celów ochrony przeciwpożarowej o łącznej kubaturze około 1300 m3. Koszt realizacji inwestycji około 900 tyś. złotych. Realizacje zadania przewidziano na lata 1973-1974. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy został Kiełbasa Zdzisław.


W dniu 17 III 1973 r. odbyła się narada koordynacyjna w Urzędzie Gminy w Choczu w sprawie budowy WDK w Kuźni gmina Chocz. W naradzie udział wzięli:
Jakub Sieracki - Przew. Pow. Kom. Plan. Gospodarczego, Stefan Kikowski – PKSP,
Paweł Matyaszczyk - Przedstawiciel Pow. Kom. Kult. i Sztuki, Naczelnik Gminy w Choczu
Adam Bartczak - Sekretarz Pow. Związku Kółek Rolniczych, Zdzisław Kiełbasa - Przw. Społ. Kom. Bud., Roman Szczepaniak - Referent ds. planowania Pow. KPG.
Ustalono że w obiekcie muszą znaleźć się następujące pomieszczenia: dla biblioteki o pow. 30m2, klubokawiarni- 60 m2, sali prac zespołów artystycznych - 50 m2, pomieszczenie dla KGW z zapleczem kuchennym - 30 m2, jeden garaż na samochód /4,8 x 8-10/, magazyn paliw - 10 m2, warsztat podręczny - 16 m2, sala widowiskowa wraz ze sceną na 150 miejsc. Ustalono także terminy realizacji zadań dokumentacyjnych, inwestycyjnych oraz wskazano źródła finansowania inwestycji do kwoty l mln zł z następujących źródeł:

 

  • Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Pleszewie do roku 1975 przekaże 150 tyś zł z funduszy na cele pozamechanizacyjne.
  • Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego przyzna w roku 1974 dotację na popieranie czynów społecznych w granicach 100 tyś złotych i w 1975 r. - minimum 150 tyś złotych.
  • Naczelnik Gminy z funduszu gminnego przydzieli w roku 1973 - 50 tyś złotych, w 1974 r. i w 1975 po 50 tyś. złotych.
  • Pozostałą kwotę wypracują zainteresowane wsie.

W dniu 4 czerwca 1974 r. Urząd Gminy w Choczu zlecił wykonanie planu realizacyjnego na Wiejski Dom Kultury w Kuźni do TZUP w Pleszewie. Prace budowlane rozpoczęto w 1975 r. Obiekt WDK oddano do użytku 22 lipca 1976 r., uroczyste otwarcie połączone było z gminnymi dożynkami. Budowa realizowana była przez Urząd Gminy którym kierował Naczelnik Czesław Lutyński. Wartość czynu społecznego wyceniono na kwotę 300 tyś zł.
Na walnym zebraniu w dniu 15 I 1978 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy jednostki na "OSP Kuźnia-Piła", oraz zaakceptowano wniosek o rozbudowę sali w celu dobudowy sceny.
13 marca 1979 r. Zarząd OSP Kuźnia-Piła zwrócił się z wnioskiem do Naczelnika Gminy w Choczu o przekazanie do użytku na własność straży budynków budowanych w czynie społecznym (sali widowiskowej i strażnicy z klubokawiarnią)  Złożono deklaracje o remoncie budynków z chwila przekazania. Naczelnik Gminy w dniu 14 marca 1979 r. przychylił się do wniosku OSP Kuźnia-Piła i oddał w trwałe użytkowanie i opiekę nad obiektami. W dniu 25 marca 1979 r. na walnym zebraniu podjęto decyzje o utworzeniu przy OSP Zespołu Pieśni i Tańca do którego zapisało się 51 osób. Zespół zarejestrowano w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w Kaliszu. W 1982 r. dobudowano budynek gospodarczy oraz śmietnik.
W wyniku porozumienia jednostka otrzymała 27 sierpnia 1983 r. instrumenty do orkiestry dętej od jednostki OSP w Choczu z zamiarem zorganizowania orkiestry dętej przy OSP w Kuźni-Pile. Pierwsza lekcja nauki gry odbyła się 22 listopada 1984 r. 30 marca 1985 r. UG w Choczu zlecił naprawę instrumentów i zakup nut /Roman Popeluk/. 29 stycznia 1985 r. UG przydzielił budżet w wysokości 120 tyś zł na orkiestrę w Kuźni-Pile.  / 72 tys. Na płace kapelmistrza i 48 tyś. na pozostałe wydatki/ Pierwszy koncert orkiestry odbył się 22 lipca 1985 r. przed budynkiem UG w Choczu
Uchwałą z dnia 16 XII 1990 r. – wydzierżawiono pomieszczenie po sklepie GS na sklep Józefowi Mądreckiemu.

Wyposażenie w sprzęt pożarniczy
22 grudnia 1967 r. jednostka otrzymała motopompę M-400 P-26 z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Pleszewie. / fabrycznie nową /
3 sierpnia 1977 r.  jednostka otrzymała motopompę M-800 PO5R z Komendy Zawodowej Straży Pożarnych w Pleszewie. / fabrycznie nową /
W 1979 r. jednostka posiadała następujący sprzęt: motopompa M800 – szt. 1, motopompa M400 – szt. 1, syrena ręczna – szt. 1, węży tłocznych – szt. 46, węży ssawnych – szt. 5, rozdzielacz – szt. 1, prądownic – szt. 4, hełmów – szt. 11, pasów szt. – 10, butów gumowych – szt. 10, ubrań bojowych – szt 18, mundurów wyjściowych  szt. – 21, Toporków z pochewkami – szt. 6, zatrzaśnik duży – szt. 2.
W dniu 3 marca 1980 r. została zakupiona syrena elektryczna,  uruchomienie po raz pierwszy nastąpiło 28 maja 1981 r.
W dniu 26 marca 1980 r. nastąpiło przekazanie przez KZSP w Pleszewie używanego pojazdu pożarniczego  GBM2/8 na podwoziu Stara 25. Po odbiór pojazdu udali się członkowie zarządu w osobach; Kieliszewski Sławomir, Potasiak Zdzisław, Sobczak Leszek oraz kierowca Gromada Józef.
 20 czerwca 1980 r. jednostka otrzymała motopompę M-800 PO5E z Komendy Zawodowej Straży Pożarnych w Pleszewie / fabrycznie nową /
W 1993 r. ze środków UG w Choczu zakupiono pojazd na podwoziu Stara 66 z jednostki wojskowej w celu adaptacji go na pojazd pożarniczy. Większość prac związanych z dostosowaniem pojazdu wykonali strażacy we własnym zakresie.

Obecny skład zarządu i komisji rewizyjnej wybrany w 2006r.:

Prezes – Kieliszewski Janusz
Naczelnik – Dziatkiewicz Mirosław Sekretarz – Kupaj Mirosław
Skarbnik – Lisiecki Michał
Gospodarz – Rogacki Remigiusz Członek – Rybarczyk Karol
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Dziatkiewicz Paweł, członek – Orkowski Jan,
członek – Urbański Ryszard.

Członkowie OSP w 2007 r.

Członkowie czynni: Błażejak Wiesław, Cieślak Czesław, Dogoda Krzysztof, Drążek Damian, Drążek Robert, Dziatkiewicz Mirosław, Dziatkiewicz Paweł, Jasiak Daniel, Jedrzejak Jerzy, Kieliszewski Janusz, Koszela Artur, Kupaj Czesław, Kupaj Mirosław, Lisiecki Leszek, Lisiecki Marek, Lisiecki Michał, Małyjasiak Eugeniusz, Małyjasiak Jan, Niciejewski Artur, Orkowski Jan, Orkowski Józef, Potasiak Zdzisław, Rogacki Michał, Rogacki Remigiusz, Rybarczyk Karol, Rydz Krzysztof, Sobczak Leszek, Sobczak Marek, Szablewski Jakub, Szablewski Maciej, Taczała Zdzisław, Urbanski Ryszard, Urbański Paweł, Włodarczyk Dariusz.
Członkowie wspierający: Bilski Edmund, Kubasik Zbigniew, Mirkiewicz Stanisław, Orlicki Tadeusz, Piasecki Stefan s. Kon., Piasecki Stefan s. St., Urbaniak Leon.
Członkowie honorowi: Kieliszewski Józef.

 

 

Remiza OSP Kuźnia-Piła

 

MAN 11.192 HA-LF - OSP Kuźnia-Piła

 

 

Galeria:
Pliki do pobrania: